ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА „ГЕНЕРИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ СПРАВКИ ВЪРХУ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ”

     Електронната услуга за генериране на динамични справки върху статистически данни е разработена с цел да предостави на потребителите непосредствен достъп до наличните статистически бази данни на Националния осигурителен институт (НОИ) и да им даде възможност сами да генерират справки, съдържащи необходимата за тях статистическа информация.
     На този етап услугата дава възможност за достъп до статистическата информация за пенсиите, изплащани от държавното обществено осигуряване, посредством генериране на справки за броя на пенсионерите и средните основни месечни размери на пенсиите.
     При стартирането на услугата се визуализира страница, с възможност за избор между информация за брой пенсионери или информация за средните основни месечни размери на пенсиите. Необходимо е да се избере времеви период, който обхваща годините след 2009 г., както и последния месец на текущата календарна година, за който са налични данните. За периода 2010 – 2016 г. данните са към 31 декември на съответната година. Услугата дава възможност за генериране на справки чрез маркиране на желаните показатели - териториално поделение (ТП) на НОИ, пол, лични/наследствени пенсии, вид на пенсията. Могат да бъдат получени данни за определени възрасти или групи основни месечни размери на пенсиите. Генерирането на справката стартира след избор на желаната комбинация от показатели и натискане на бутон „Заяви”.
     Препоръчително е справките да се изпълняват по години, защото данните за избраните показатели се разгъват на дясно.
Справки