Skip Navigation Links

 Описание на услугата

 

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент (ИК) и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване (ДОО). За целта се използва информацията за осигурителен стаж и доход, подавана след 31.12.1996 г. от осигурителите/самоосигуряващите се лица в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), както и въведената от лицето - ползвател на електронната услуга информация за осигурителен стаж за периоди преди 01.01.1997 г.

Изчисляването на прогнозни стойности чрез услугата се извършва, при условие че в РОЛ за лицето са налични данни за минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г. 

Чрез услугата не се прави преценка дали лицето е придобило право на пенсия, съобразно възрастта и осигурителния му стаж, т.е. за целите на изчисляването условно се приема, че то отговаря на изискванията за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване (КСО).


Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент по реда на чл. 70, ал. 8 и 9, ал. 10, т. 2 и 3 и ал. 11 от КСО:

За изчисляване на прогнозния ИК се използват наличните в РОЛ данни за осигурителен доход на лицето за периода от 01.01.2000 г. до последния месец с обявен от НОИ среден осигурителен доход за страната, включително.

Индивидуалният коефициент се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Отработените часове от лицето се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време.

При изчисляването на ИК на лице, родено след 31.12.1959 г., осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд (УнПФ), се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.

 

За осигуряваните в УнПФ лица чрез електронната услуга се изчислява прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия по два начина:

– в пълен размер, без намаление на осигурителния доход (напр. ако лицето е променило осигуряването си по чл. 4б от КСО или средствата му от УнПФ са прехвърлени във фонд “Пенсии” на ДОО);

– в намален размер, с намаление на осигурителния доход за месеците с осигуряване в УнПФ.

Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.Важно! Моля да имате предвид следното:

Електронната услуга е съобразена с изискванията за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са в сила от 01.09.2021 г., като редът и начинът за прилагането им е определен в чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С промените се цели при изчисляването на коефициента да се постигне по-малко по размер намаление, като за целта са взети предвид:

 •  трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.
 • броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в УнПФ и ДОО са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.

Важно е да знаете, че намалението на индивидуалния коефициент е строго индивидуално за всяко отделно лице, като това зависи пряко от неговата осигурителна история и конкретните периоди на осигуряване.

При определяне на прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца с обявен доход, предхождащи датата, от която се изчислява прогнозната пенсия.

Осигурителният стаж, който участва в пенсионната формула при определянето на прогнозния размер на пенсията, се умножава по процент:

- 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане (има се предвид превръщането на продължителността на осигурителния стаж, зачетен от първа и втора категория труд, към осигурителен стаж с по-голяма продължителност от трета категория труд, съобразно установените в КСО правила);

- 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и осигурителния стаж на лицето без превръщане.


Важно! НОИ Ви обръща внимание, че:

 • Изчисленият размер на пенсията чрез тази електронна услуга има предварителен, прогнозен характер, определен на база въведените от лицето и наличните в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) данни.
 • В изчисления прогнозен размер на пенсията не е включена сумата от 60 лв., регламентирана с разпоредбата на § 7ж, ал. 18 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО, в сила от 01.07.2022 г., съгласно която при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., след изчисляването ѝ по реда на този кодекс се включва сума от 60 лв.
 • Осигурителният доход на самоосигуряващите се лица е формиран от наличните в РОЛ данни за месечния осигурителен доход, върху който са внесени авансово осигурителни вноски. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица не е взет предвид при определяне на прогнозния размер на пенсията, но той участва при определянето на нейния действителен (реален) размер в пенсионното производство, което започва с подаване на заявлението за отпускане на пенсията.
 • В резултат от промяна в законодателството или вследствие на изменения или наличие на разлики в данните за осигурителния стаж и доход на лицето или на други данни, използвани при изчисляването на прогнозната пенсия, може да бъде определен друг размер на реално отпуснатата пенсия, за което НОИ не носи отговорност.
 • Липсата на информация в РОЛ може да се дължи на:

  - съответният осигурител/възложител/самоосигуряващ се не е подал необходимите данни за осигуреното лице;

  - лицето е работило във ведомство, информацията за което е класифицирана и не може да се ползва от електронната услуга.

Изпълнението на услугата изисква достъп до лични данни, поради което достъпът до нея се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, както и на личен идентификатор (ЕГН, личен номер на чужденец или служебен номер).

Процедура по получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица